2013 Agenda ledenvergadering

Delen
Budel, mei 2013
Hierbij nodigen wij de leden uit voor het bijwonen van onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering, welke wordt gehouden op donderdag 23 mei a.s. in Grandcafé de “Bonte Os” te Budel.
Aanvang 20.30 uur

AGENDA
1 Opening
2 Verslag Algemene Ledenvergadering d.d. 24 mei 2012
3 Ingekomen en uitgaande stukken aangaande de ledenvergadering
4 Jaarverslag secretariaat
5 Jaarverslag penningmeester
6 Begroting seizoen 2013-2014
7 Verslag kascontrole commissie; commissie 2013: Koen van Laarhoven en Math
Roost
8 Benoeming kascontrole commissie 2013-2014 en reservelid
9 Programma seizoen 2013-2014
9. Bestuursverkiezing
Harry van de Moosdijk Secretaris Herkiesbaar
Harrie Staals cie Optochten Herkiesbaar
Leon Slaats cie Zittingen Herkiesbaar
Jos Vlassak cie Bouw Herkiesbaar
Johan Kuipers cie Bals/Receptie Verkiesbaar
Annemarie Mennen Algemene Ondersteuning Verkiesbaar
24 Statuten
Kandidaten voor het bestuur moeten door tenminste vijf leden worden gesteld en
moeten minstens een week voor de aanvang van de jaarlijkse algemene
ledenvergadering aan de secretaris worden opgegeven onder overlegging van een
schriftelijke verklaring van de kandidaten dat zij een benoeming zullen
aanvaarden.
Secretariaat: Harry van de Moosdijk, Grensweg 53, 6021 JW Budel
10. Rondvraag
11. SluitingTerug naar overzicht